ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ආණ්ඩුකාර කුසලාන තරඟ මාලාවේ වොලිබෝල් තරඟ සමාරම්භක අවස්තාව

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කුසලාන තරඟ මාලාවේ වොලිබෝල් තරඟ සමාරම්භක අවස්තාව සඳහා බස්නාහිර පළාත් අණ්ඩුකාරතුමා සහභාගී වූ අවස්ථාව.