ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ගම්පහ රෝහල ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිරීක්ෂණයට

ගම්පහ රෝහලේ සංවර්ධනය විය යුතු ස්ථාන සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ,  නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමාගේ සහ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වන අයුරු.