ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය රෝහලේ නව හදිස්සි ප්‍රතිකාර ඒකකය විවෘත කිරීම

පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය රෝහලේ නව හදිස්සි ප්‍රතිකාර ඒකකය විවෘත කිරීම බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.