ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

වග - තුම්මෝදර බප/හෝ ශ්‍රී රතනසාර මහා විද්‍යාලය

වග – තුම්මෝදර බප/හෝ ශ්‍රී රතනසාර මහා විද්‍යාලයේ සංවර්ධනය විය යුතු ස්ථාන බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වන අයුරු.