ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

පාදුක්ක බප/හෝ ගලගෙදර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

පාදුක්ක බප/හෝ ගලගෙදර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සංවර්ධනය විය යුතු ස්ථාන බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වන අයුරු.