ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

බප/හෝ/ කළුඅග්ගල ශ්‍රී සිද්ධාරථ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරීම.