ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ශ්‍රී ලංකාවේ නේපාල තානාපති ගරු බාෂු දේව් මිශ්‍රා මහතා සමඟ සුහද හමුව

ශ්‍රී ලංකාවේ නේපාල තානාපති ගරු බාෂු දේව් මිශ්‍රා මහතා සහ හිටපු ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා, බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සමඟ බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලයදී සුහද හමුවක් සිදු කරන ලදී.