ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින සැමරුම 2023

ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින සැමරුම 2023 බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අවස්ථාව.