ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

බඩල්ගම බස් නැවතුම්පළ සංවර්ධනය කිරීම

බඩල්ගම බස් නැවතුම්පළ සංවර්ධනය කිරීම විදුලිබල සහ බලශක්ති ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමාගේ සහ  බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර මාෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.