ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

අලුතින් ඉදි කරන ලද මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය නි

අලුතින් ඉදි කරන ලද මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය නිරීක්ෂණය සඳහා බස්නාහිර පළාත් අණ්ඩුකාරතුමා පැමිණි අවස්ථාව.