ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

පානදුර පී. සී. ඩී. ඩයස් අනුස්මරණ කාන්තා රෝහල

පානදුර පී. සී. ඩී. ඩයස් අනුස්මරණ කාන්තා රෝහල, නිරීක්ෂණය සඳහා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා පැමිණි අවස්ථාව.