ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වූ කොළඹ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය.

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා කොළඹ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ සංවර්ධනය විය යතු ස්ථාන හා පාසලේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරන අයුරු.