ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ලෝක පරිසර දින සැමරුම් උත්සවය

පානදුර නගර සභාව හා ශ්‍රී ලංකා කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය එක්ව සංවිධානය කළ ලෝක පරිසර දින සැමරුම් උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මාෂල් ඔෆ් ද එයාර්ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා.