ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

හෝමාගම මූලික රෝහලේ නව වකුගඩු රෝග වාට්ටුව විවෘත කිරීම

හෝමාගම මූලික රෝහලේ නව වකුගඩු රෝග වාට්ටුව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූ බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රොෂාන් ගුනතිලක මැතිතුමා.