ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය ආයතන පරිශයන්හි පැළ 13,000 ක් සිටුවීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්රියාත්මක, ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනට සමාගාමීව, බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර මාෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මහතාගේ මගපෙන්වීමෙන් බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ආයතන පරිශයන්හි පැළ 13,000 ක් සිටුවීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය 2023.05.10 වන දින පෙ.ව. 09.30 ට හෝකන්දර, බප/ජය විද්යාරාජ මහා විද්යාලයේදී ආරම්භ කරනු ලැබුවේය. මෙහිදී බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයත් ආයතන පරිශ්රයන්හි සිටුවීම සඳහා බද්ධ පැළ වශයෙන් කොස්, දෙල් හා අඹ පැළ ලබා දීම සිදු කරන ලදී.