ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ආණ්ඩුකාර ලේකම්ගේ පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලය ප්‍රධාන කාර්යාලය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධානියා ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයාට පැවරී ඇති වගකීම් සහ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට කැපවී සිටී.

මෙම කාර්යාලයේ දැක්ම වන්නේ “පළාත් සභාවේ ඵලදායී පරිපාලනය සඳහා මගපෙන්වීම සැපයීමේ විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක් වීම” යන්නයි. මෙම දැක්ම මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභාව වටා ගෙතුණු දැක්මකි.

ඉහත දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උර දෙන සහ භූමියේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන අපගේ මෙහෙවර වන්නේ බස්නාහිර පළාතේ ඵලදායි පාරිභෝගික සේවාවක් නීතිමය රාමුව තුළ සැපයීම සහතික කිරීම මඟ පෙන්වීම, අධීක්ෂණය සහ නිරීක්ෂණය තුළින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීමයි. අපගේ එකම අභිලාෂය වන්නේ සේවාදායක/පාරිභෝගික සම්මුතිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නවීන තාක්‍ෂණය අනුවර්තනය කිරීම මගින් අපගේ දැක්මෙහි හඳුනාගත් අරමුණු සහ වටිනාකම්වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වීමයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනයට සහ 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනතට අනුව ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැවරී ඇති අධිකාරය සහ වගකීම මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ විශේෂිතව දක්වා ඇති අතර පළාත් රාජ්‍ය සේවය සඳහා  රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී මෙන්ම  මහජනතාවට සහ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා අපේක්ෂිත තොරතුරු සැපයීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යභාරයද දක්වා ඇත.

බස්නාහිර පළාත් සභා පරිපාලන යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්බන්ධ වූ සහ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කළ සැමට ස්තුතිය පුදකරමින් යහපාලනයේඅපූර්වත්වය කරා ඉදිරියට යාමේ ක්‍රියාවලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉලක්කයට අපගේ ප්‍රයත්නයන් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි මම අවංකවම ප්‍රාර්ථනා කරමි.