கவர்னர் அலுவலகம்

සිංහල தமிழ் English

தகவல் அதிகாரி

நிர்வாக அதிகாரி

இ. ஜி. பிராயல் இந்திக்க மாயா