තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාපී. සෝමසිරි මහතා,
ආණ්ඩුකාර ලේකම්,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +94 112 334 097
ෆැක්ස් : +94 112 334 098
තොරතුරු නිලධාරියාජේ.සී.ජයලාල් මහතා,
පරිපාලන නිලධාරී,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක : +94 113 159 587
ෆැක්ස් : +94 112 334 738
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.එච්. පසන් කුමාර මහතා,
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක : +94 113 159 587
ෆැක්ස් : +94 112 334 738