තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාපී. සෝමසිරි මහතා,
ආණ්ඩුකාර ලේකම්,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +9411 2866951
ෆැක්ස් : +9411 2866952
තොරතුරු නිලධාරියාජේ.සී.ජයලාල් මහතා,
පරිපාලන නිලධාරී,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක : +9411 2866958
ෆැක්ස් : +9411 2866959
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.එච්. පසන් කුමාර මහතා,
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක : +9411 2866960
ෆැක්ස් : +9411 2866959