ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

013
015
014
012
007
009
010
016
previous arrow
next arrow

නවතම පුවත්

මහජන දිනය

නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය 2024 ජුනි මස 03 වැනි දින නොපැවැත්වෙන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

ගරු ආණ්ඩුකාරවර

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර වන මම, බස්නාහිර පළාතේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් පළාත්වල වෙසෙන ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දියත් කළ අපගේ නවීකරණය කරන ලද නිල වෙබ් අඩවිය වෙත …………………..

ආණ්ඩුකාර ලේකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලය ප්‍රධාන කාර්යාලය ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධානියා ලෙස ආණ්ඩුකාරවරයාට පැවරී ඇති වගකීම් සහ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ……………

මහජන දිනය සඳහා ලියාපදිංචි වීම

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පැමිණෙන සියළුම ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු මෙහි ඇතුළත් කළ යුතුය.

මහජන දිනය සෑම සඳුදා දිනයකම පැවැත්වෙන අතර අනෙකුත් දිනයන්හිදී ඔබට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ පුද්ගලික ලේකම් හමුවිය හැකිය.

Youtube හි නවතම පුවත්