බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ගම්පහ නගරයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි – 2020.01.28

ඒ අනුව එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල ප්‍රථම අදිරය ලෙස ගම්පහ නගරයේ මේ වන විට දැඩි ලෙස අබලන්ව ඇති වෙළඳ සංකීර්ණය වෙනුවට නව වෙළෙඳ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය පාර්ශවයන් කැඳවා ඒ පිළිබඳ මුලික විමර්ශනයක් සිදු කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට අදාල කණ්ඩායම් වෙත 2020.01.28 දින පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේදී ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් උපදෙස් ලබා දුනි.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන, සංචාරක, ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සහභාගි විය.