ගරු ආණ්ඩුකාරවර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණියගේ මූලිකත්වයෙන් කොළඹ නගරයේ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාව – 2020.01.14

කොළඹ නගරයේ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් 2020.01.14 දින ආණ්ඩුකාර්යාලයේ දී ගරු ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණියගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විය.

එහිදි ආහාර සුරක්ෂාව පිළිබඳව ඇති වැඩසටහන් විධිමත්ව කර ගෙන යාමටත්,ඩෙංගු මර්දනය වැඩසටහනට දැක්වූ දායකත්වය අගය කිරීමටත්,මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට ඇති ගැටළු පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා විය.