அலுவலகர்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிதிரு. பி. சோமசிறி.
ஆளுநரின் செயலாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2092816
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2092813
தகவல் அதிகாரிஈ.ஜி.பிரியல் இந்திக்க
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2092909
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2092771
துணைத் தகவல் அதிகாரிதிரு. எச். எச். பசன் குமார.
தலைமை முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2093672
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2092771