மேல்மாகாண ஆளுநர் செயலகம்

முகவரி : 10ம் மாடி, 204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லை.
தொ.பே : 011-2093670
தொ.நகல் : 011-2092771
மி.அ : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

மேல்மாகாண ஆளுநர்

தொ.பே : 011-2092770
தொ.நகல் : 011-2092775
மி.அ : governor@secgov.wp.gov.lk

ஆளுநர் செயலாளர்
திரு. பி. சோமசிரி

தொ.பே : 011-2092816
தொ.நகல் : 011-2092813
மி.அ : secretary@secgov.wp.gov.lk

சட்ட அதிகாரி
திருமதி. சி.டி. பாக்யா மனோரி

தொ.பே : 011-2092819
தொ.நகல் : 011-2092813
மி.அ : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

உதவிச் செயலாளர்
செல்வி பி. எரந்தி கௌஷல்யா

தொ.பே : 011-2092796
தொ.நகல் : 011-2092771
மி.அ : ass.secretary1@secgov.wp.gov.lk

நிர்வாக அதிகாரி
ஈ.ஜி.பிரியல் இந்திக்க

தொ.பே : 011-2093678
தொ.நகல் : 011-2092771
மி.அ : ao@secgov.wp.gov.lk