පෝරම

මහජන දින සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම

අභියාචන

කොන්ත්‍රාත් පත්වීම්

විදේශ නිවාඩු

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් දිවයිනෙන් බැහැරව යාම‍ටඅවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්‍රය

(බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිවරුන්/ගුරුවරුන/අනධ්‍යයන 
(බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිවරුන්/ගුරුවරුන/අනධ්‍යයන 
(බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිවරුන්/ගුරුවරුන්/අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලයේ විදේශ රැකියා/පෞද්ගලික අධ්‍යයන/කලත්‍රයා සමඟ විදේශගත වීම සඳහා)
(බස්නාහිර පළාත් සභා පාසල් වල සේවයේ නියුතු විදුහල්පතිවරුන්/ගුරුවරුන්/අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලයේ විදේශ රැකියා/පෞද්ගලික අධ්‍යයන/කලත්‍රයා සමඟ විදේශගත වීම සඳහා)
(පෞද්ගලික – කෙටිකාලීන – මාස 03/මාස 06 දක්වා)
(පෞද්ගලික – කෙටිකාලීන – මාස 03/මාස 06 දක්වා)
( විදේශ රැකියා/ පෞද්ගලික අධ්‍යයන/කලත්‍රයා සමඟ විදේශගත වීම සඳහා)
( විදේශ රැකියා/ පෞද්ගලික අධ්‍යයන/කලත්‍රයා සමඟ විදේශගත වීම සඳහා)
( අධ්‍යයන/ශිෂ්‍යත්ව/රාජකාරි සඳහා)
( අධ්‍යයන/ශිෂ්‍යත්ව/රාජකාරි සඳහා)