තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාපී. සෝමසිරි මහතා,
ආණ්ඩුකාර ලේකම්,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +9411 2092816
ෆැක්ස් : +9411 2092813
තොරතුරු නිලධාරියාඊ.ජී.ප්‍රියාල් ඉන්දික
පරිපාලන නිලධාරී
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත
දුරකථන අංක : +9411 2092909
ෆැක්ස් :+9411 2092771
සහය තොරතුරු නිලධාරියාඑච්.එච්. පසන් කුමාර මහතා,
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර,
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත.
දුරකථන අංක : +9411 2093672
ෆැක්ස් : +9411 2092771