ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

ලිපිනය : 10 වන මහල, අංක: 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දු.ක : 011-2093670
ෆැක්ස් : 011-2092771
විද්‍යුත් ලිපිනය : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

ගරු ආණ්ඩුකාරවර
රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා

දු.ක : 011-2092770
ෆැක්ස් : 011-2092775
විද්‍යුත් ලිපිනය : governor@secgov.wp.gov.lk

ආණ්ඩුකාර ලේකම්
පී.සෝමසිරි මහතා

දු.ක : 011-2092816
ෆැක්ස් : 011-2092813
විද්‍යුත් ලිපිනය : secretary@secgov.wp.gov.lk

නීතී නිලධාරිනී
සී.ඩී භාග්‍යා මනෝරි මිය

දු.ක : 011-2092819
ෆැක්ස් : 011-2092813
විද්‍යුත් ලිපිනය : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

සහකාර ලේකම්
බී.එරන්දි කෞෂල්‍යා මෙනවිය

දු.ක : 011-2092796
ෆැක්ස් : 011-2092771
විද්‍යුත් ලිපිනය : ass.secretary1@secgov.wp.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී
ඊ.ජී.ප්‍රියාල් ඉන්දික මහතා

දු.ක : 011-2093678
ෆැක්ස් : 011-2092771
විද්‍යුත් ලිපිනය : ao@secgov.wp.gov.lk