සේවාවන්

  • පළාත් සභා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්කිරීම හා දිවුරුම් දීම.
  • පළාත් සභා අමාත්‍ය මණ්ඩල වැඩ බැලීම සඳහා පත් කිරීම.
  • පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ ‍ ලේකම්,නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් ,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් පත් කිරීම.
  • බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා සභාපති හා සාමාජිකයින් පත් කිරීම,ඉවත් කිරිම.
  • පළාත් සභා සැසිවාරයන් කැදවීම,වාර අවසන් කිරීම.
  • විශ්‍රාමික නිලධාරීන් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත යලි සේවයේ යෙදවීම.
  • වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය නිර්දේශ කිරීම.
  • වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය අනුමත කිරීම.
  • පරිපූරක ඇස්තමේන්තු නිර්දේශ කිරීම.
  • පළාත් සභා අනුමැතියෙන් පසු පරිපූරක ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම.