අයදුම් පත්‍රය භාගත කරන්න

බස්නාහිර පළාත් සභාව තුළ පහත තනතුරු සදහා සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් වෙතින් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.