විශේෂිත මුහුණු ආවරණ 18,000ක් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ට පරිත්‍යාග කිරීම

ශ්‍රී ලංකා – චීන සංගමයේ සාමාජික විපුල ජයම්පති මහතා සහ වෛද්‍ය චින්තා ජයම්පති, වෛද්‍ය කපිල ජයරත්න විසින්,  බස්නාහිර පලාතේ සේවයේ නියුතු සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන්, පලාතේ ප්‍රාදේශීය සභා ආයතනවල සහ බස්නාහිර පලාත් සභා කාර්යාල සේවකයින් හට බෙදාදීම සදහා විශේෂිත මුහුණු ආවරණ 18,000ක් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ට පරිත්‍යාග කරන ලදි.