විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරිය ඇමතූ පුද්ගලයින් සඳහා වියලි ආහාර බෙදා දීම – 2020.04.13

අන්තර් පළාත් ගමනාගමනය වාරණය කිරීම හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටව යාමට නොහැකිව ආණ්ඩුකාරතුමාගේ කාර්යාලයෙහි ක්‍රිරියාත්මක වන විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරිය ඇමතූ පුද්ගලයින් සඳහා වියලි ආහාර බෙදා දීම ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් සිදු කරන ලදී.

මේ සඳහා වෙන්වූ විශේෂ දුරකතන අංකය වන්නේ 011 2092720.