බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පළාත් ලේකම්වරුන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාව. 2020.03.25