බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා 2020.03.25 දින බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගැනීම.