බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම