බස්නාහිර පළාත් Covid19 කාර්ය සාධක බලකාය රැස්විය- 2020.04.22

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණ චාරිකාව- 2020.06.29

පලාලි ගුවන් හමුදා කඳවුර හා යාපනයේ ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම. – 2020.05.13

පරිත්‍යාගශීලීන් කණ්ඩායම සලාක ඇසුරුම් භාර දීම – 2020.04.10

කොළඹ මයුරපති කෝවිලෙන් ලබා දුන් පරිත්‍යාග – 2020.04.15

ගරු ආචාර්ය කර්බි ද ලැනරෝල් දේවගැතිතුමා විසින් සිදුකළ පරිත්‍යාග – 2020-04-15

විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරිය ඇමතූ පුද්ගලයින් සඳහා වියලි ආහාර බෙදා දීම – 2020.04.13

ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වියලි ආහාර බෙදාදීම – 2020.04.11