බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික රෝහලේ නව දැඩි සත්කාරක ඒකකය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම

Development Approval Portal නැමැති අන්තර්ජාල මෘදුකාංගය පිලිබඳව ආණ්ඩුකාරතුමන් දැනුවත් කිරීම

හියුමෙඩිකා ඉන්ටර්නැෂනල් ලංකා සංවිධානයේ පරිත්‍යාග

Covid-19 ව්‍යාප්තව ඇති ස්ථාන තත්‍ය කාලීනව පෙන්නුම් කරන “WP Covid” යන දත්ත පද්ධතිය දියත් කිරීම.

පළාතේ විභාග මධ්‍යස්ථාන ලෙස භාවිතා කෙරෙන සියලුම රජයේ පාසල් විෂබීජ හරණය කිරීම

විශේෂිත මුහුණු ආවරණ 18,000ක් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ට පරිත්‍යාග කිරීම

විශේෂ චාරිකාව- ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කඳවුරු තුළ කෝවිඩ් -19 පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීම

පානදුර මාලමුල්ල ප්‍රදේශයේ අලුතින් ඉදිකෙරුණු ආදාහනාගාරය විවෘත කිරීම- 2020.07.11

බස්නාහිර පළාත් Covid19 කාර්ය සාධක බලකාය රැස්විය- 2020.04.22