බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම