கௌரவ ஆளுநரின் செய்தி

நவீன ஆட்சிமுறையின் முக்கியமான தேவைகளில் ஒன்று குடிமக்களுடன் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வது.  பொது விவகாரங்களில் முடிவூகளை எடுப்பதற்கு அதிகாரம் பெற்றிருக்கும் போது ஒரு “வாக்காளர்” ஒரு குடிமகனாக மாறுவார்.  மாகாண சபை நிறுவனங்களின் வலையத்தளங்களை மேம்படுத்துவதற்காக திரு எம்.பீ.ஏ. தயா செனரத் முழு முயற்சியை மேற்க்கொண்டுள்ளார்.  அவரது சக செயலாளர்கள் மற்றும் மாகாண சபை அலுவலகர்களின் உதவியூடனும்; குடிமக்களின் நலனுக்காக மட்டுமல்லாமல்இ மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பணிகளை ப+ர்த்தி செய்ய பல்வேறு வகையான தகவல்களை அவர்களால் வழங்க முடியூம் என்று நான் நம்புகிறேன்.