அலுவலகர்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிதிரு. பி. சோமசிறி.
ஆளுநரின் செயலாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 112 334 097
தொலைநகல் இலக்கம் : +94 112 334 098
தகவல் அதிகாரிதிரு. nஐ. சி. nஐயலால்.
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 113 159 587
தொலைநகல் இலக்கம் : +94 112 334 738
துணைத் தகவல் அதிகாரிதிரு. எச். எச். பசன் குமார.
தலைமை முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +94 113 159 587
தொலைநகல் இலக்கம் : +94 112 334 738