அலுவலகர்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிதிரு. பி. சோமசிறி.
ஆளுநரின் செயலாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2866951
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2866952
தகவல் அதிகாரிதிரு. nஐ. சி. nஐயலால்.
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2866958
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2866959
துணைத் தகவல் அதிகாரிதிரு. எச். எச். பசன் குமார.
தலைமை முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனைஇ
தொலைபேசி இலக்கம் : +9411 2866960
தொலைநகல் இலக்கம் : +9411 2866959