மேல்மாகாண ஆளுநர் செயலகம்

கௌரவ ஆளுநர்
திரு. ஹேமகுமார நாணயக்கார

தொ.பே : +94 112 334 371
தொ.நகல் : +94 112 334 370
மி.அ : governorwpc@gmail.com

ஆளுநர் செயலாளர்
திரு. பி. சோமசிரி

தொ.பே : +94 112 334 097
தொ.நகல் : +94 112 334 098
மி.அ : secretary@governor.wp.gov.lk

இணைப்பு செயலாளர் II
திருமதி. எச்.எம் லீலாவதி

தொ.பே : +94 113 288 231
தொ.நகல் : +94 112 334 738

சட்ட அதிகாரி
திருமதி. சி.டி. பாக்யா மனோரி

தொ.பே : +94 112 334 347
தொ.நகல் : +94 112 334 738
மி.அ : bagyacolombage@gmail.com

நிர்வாக அதிகாரி
திரு. ஜே.சி. ஜயலால்

தொ.பே: +94 113 159 587
தொ.நகல் : +94 112 334 738
மி.அ : ao@governor.wp.gov.lk