மேல்மாகாண ஆளுநர் செயலகம்

முகவரி : 10ம் மாடி, 204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லை.
தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

மேல்மாகாண ஆளுநர்
டாக்டர் சீதா அரம்பேபோலா

தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : governor@secgov.wp.gov.lk

ஆளுநர் செயலாளர்
திரு. பி. சோமசிரி

தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : secretary@secgov.wp.gov.lk

இணைப்பு செயலாளர் II
திருமதி. எச்.எம் லீலாவதி

தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : ass.secretary2@secgov.wp.gov.lk

சட்ட அதிகாரி
திருமதி. சி.டி. பாக்யா மனோரி

தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

நிர்வாக அதிகாரி
திரு. ஜே.சி. ஜயலால்

தொ.பே :
தொ.நகல் :
மி.அ : ao@secgov.wp.gov.lk