மேல்மாகாண ஆளுநர் செயலகம்

முகவரி : 5ம் மாடி, மேல் மாகாண ஆளுநர் பணிமனை
10ம் மாடி, ஜனஜய கோபுரம், இல. 628, நாவல வீதி, ராஜகிரிய.
தொ.பே : 011 2866850
தொ.நகல் : 011 2866851
மி.அ : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

மேல்மாகாண ஆளுநர்
ஏ.ஜே.எம்.முஸம்மில்

தொ.பே : 011 2866850
தொ.நகல் : 011 2866851
மி.அ : governor@secgov.wp.gov.lk

ஆளுநர் செயலாளர்
திரு. பி. சோமசிரி

தொ.பே : 011 2866951
தொ.நகல் : 011 2866952
மி.அ : secretary@secgov.wp.gov.lk

இணைப்பு செயலாளர் II
திருமதி. எச்.எம் லீலாவதி

தொ.பே : 011 2866957
தொ.நகல் : 011 2866959
மி.அ : ass.secretary2@secgov.wp.gov.lk

சட்ட அதிகாரி
திருமதி. சி.டி. பாக்யா மனோரி

தொ.பே : 011 2866895
தொ.நகல் : 011 2866959
மி.அ : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

நிர்வாக அதிகாரி
திரு. ஜே.சி. ஜயலால்

தொ.பே : 011 2866958
தொ.நகல் : 011 2866959
மி.அ : ao@secgov.wp.gov.lk