கெளரவ ஆளுநர் கழிவுப்பொருள் முகாமைத்துவம் தொடர்பான புதிய செயற்திட்டமொன்றைப் பார்வையிடும் போது – 2020.01.07