கழிவு மறுசுழற்சி குறித்த கலந்துரையாடல் – 2019.11.28