ஸ்ரீ சுபோத் ஜூனியர் பள்ளியின் உதவித்தொகையின் முக்கிய நிகழ்வு – 2019.11.28