மேற்கு மாகாண ஆளுநர் டாக்டர் சீதா அரம்பேபோலா புதிய ஆளுநராக கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டார் – 2019.11.25