டெங்கு ஒழிப்பு அலகுக்கான விழிப்புணர்வு திட்டம் – 2019.12.20