மேற்கு மாகாண டெங்கு கட்டுப்பாட்டு திட்டம் – 2019.12.22