தொல்பொருள் இடங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த கலந்துரையாடல் – 2019.12.16