கடற்கரை துப்புரவு பற்றிய கலந்துரையாடல் – 2019.12.20