பியாகாமா மத்திய கல்லூரியின் ஆண்டு பரிசு வழங்கல் – 2019.12.02