பாமங்கட ஸ்ரீ சங்கமிட்டா தம்ம பள்ளியில் பரிசு வழங்கல்- 2019.12.22