சுனேத்ரா மகா தேவி பேஸ் பிரிவேனா ஆண்டு பரிசு வழங்குதல் – 2019.12.01